พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท21/03/2018
ผู้เข้าชม7500033904
แสดงหน้า674927
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี
รายนามผู้เป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏกถวาย ๕ ประเทศ (เข้าชม 2912 ครั้ง)
รายนามผู้บริจาคสร้างพระไตรปิฎก
ถวายวัดกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

 
1             คุณจิรปรียา แสงระวีพิทักษ์                                                   3,200บาท
2             คุณแม่เพ็ญจันทร์ มณีวรรณ                                                  2,000บาท
3             คุณวรรณพัชร คงปรีชา                                                        2,000บาท
4             คุณแม่วันทนา ศุภจินดา                                                        2,000บาท
5             คุณเพ็ญพิศ เดือนดาว                                                          1,200บาท
6             คุณแม่สนธิ์  พิบูลยรัตน์                                                         1,200บาท
7             คุณสิริโสภา ศุภกุล                                                               1,200บาท
8             คุณสุกัญญา  พินิจวัฒนพันธุ์                                                 1,200บาท
9             คุณธนกฤต ทรงงามทรัพย์                                                    1,000บาท
10           คุณนงนภัส  มหาตรีมูรติ                                                       1,000บาท
11           พระอธิการวุฒิชัย ญาณเดช                                                  1,000บาท
12           คุณเพชรรัตน์ ป้อมเย็น                                                            555บาท
13           พระครูไพศาลปริยัติกิจ                                                            500บาท
14           คุณรัชจ์มนต์ กิตติกานต์สิทธิ์                                                   500บาท
15           คุณแม่คำบาง สุภาเดช                                                             400บาท
16           คุณชญานิษฐ์ ปฤชาบุตร                                                          400บาท
17           คุณทะนง ฉัตรอุทัย                                                                  400บาท
18           คุณนวลวรรณ หรรษานาวิน                                                      400บาท
19           คุณนัทธลัดดา สีชัยกุลธรณ์                                                     400บาท
20           คุณพจน์ คำแหง                                                                      400บาท
21           ด.ต.หญิง พิญญ์ชญา  วิชญาณบวรสิทธิ์                                   400บาท
22           คุณสุพัน โชกสำพัน                                                                 400บาท
23           พระอรุณ อวดสุข                                                                     400บาท
24           คุณอัจฉรา  คำแหง                                                                  400บาท
25           คุณแม่อำไพ วงศ์ร้อย                                                               400บาท
26           คุณเกษมณี  ยานะโส                                                               320บาท
27           คุณธนกร ธมนนิรันดร์                                                              100บาท
 
 

 


 

รายนามผู้บริจาคสร้างพระไตรปิฎก
ถวายวัดธรรมวงศ์ นครเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า
 
1             คุณสุดจิตต์ - คุณมนัส  สุวัฒนา                                            4,000บาท
2             คุณอาภิสรา  ศุภจินดา                                                          4,000บาท
3             คุณสิริโสภา  ศุภกุล                                                              2,400บาท
4             คุณจิตต์ชุตา  ทับทอง                                                           2,000บาท
5             อ.ธงชัย  กลนาวา                                                                  2,000บาท
6             คุณประภานิช  ร่วมเริงชัย                                                      1,200บาท
7             คุณทองสุข  กลิ่นมาลี                                                           1,000บาท
8             คุณบุญเรือง  ตั้งสินมั่นคง                                                     1,000บาท
9             คุณรัชกฤต  พุทธภูวโชติ                                                      1,000บาท
10           คุณรินภัทร์  กีรติธาดากุล                                                      1,000บาท
11           คุณสิรินธร  วงค์หาญ - คุณมุทิตา  อัครชิโนเรศ                        620บาท
12           ผศ.ดร.ศศิธร  วงศ์เรือง                                                            500บาท
13           แพทย์หญิงจาริณี  แพทยฉัตร์                                                  500บาท
14           คุณกันยา                                                                                400บาท
15           คุณเกศณี - น.ส.ขวัญชนก  ไชยคุณา                                      400บาท
16           คุณต้อย และครอบครัว                                                            400บาท
17           คุณแม่สุกัญญา  พินิจวัฒนาพันธุ์                                              400บาท
18           คุณรมนีย์  ปักเงางาม                                                               400บาท
19           คุณวันชัย  ไทยยันโต                                                               400บาท
20           คุณวิไลวรรณ  ศิริมงคล                                                           400บาท
21           ดาบตำรวจประธาน  สืบสุยะ                                                      400บาท
22           นางถนอมศรี - น.ส.จารุวรรณ  มหาวัน                                      400บาท
23           นายธนเศรษฐ์  ลอมศรี                                                              400บาท
24           คุณพ่อสุทัศน์ - แม่จันทรา  หนูวงศ์คำ                                       400บาท
25           คุณพ่อไสว  ไทยยันโต                                                             400บาท
26           คุณแม่ทองสาย  สุขศรี                                                             400บาท
27           คุณแม่ฟองนวล  ไทยยันโต                                                      400บาท
28           แม่อุ้ยจม  ธาตุอินทร์จันทร์                                                        400บาท

29               คุณแม่ ปราณี   วินิจฉัยกุล                                                                                     400บาท
 
รายนามผู้บริจาคสร้างพระไตรปิฎก
ถวายวัดธรรมวงศ์ นครเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า
 
29           คุณยายเรือนคำ  มาสรัตน์                                                        400บาท
30           หลวงปู่บุญปั๋น  ปุญญธมฺโม                                                       400บาท
31           อ.สุพิน  อุ่นปัญโญ                                                                   400บาท
32           อ.แสงทอง  เมืองมูล                                                                 400บาท
33           คุณขนิษฐา  ยะบัณฑิต                                                            350บาท
34           คุณพ่อนวล  อินต๊ะปิน                                                              350บาท
35           คุณสุชารัตน์  สุนทรสถิตพงศ์                                                   350บาท
36           คุณสายทอง  เป็งด้วง                                                              340บาท
37           คุณแม่จิราวรรณ  คงมีสุข                                                         300บาท
38           คุณวิภา  เอี่ยมลักษณะชัย                                                        300บาท
39           ดร.ศุภวัฒน์  สินสุวงศ์วัฒน์                                                       300บาท
40           คุณธีระเดช  ไวปัญญา                                                             200บาท
41           คุณประณุดา  ศิริวงศ์                                                               200บาท
42           คุณมัทนี   ศรีทนุพงษ์                                                               200บาท

42           ครอบครัวสว่างวงษ์                                                                   150บาท
43           คุณจริยา  คำบุญเรือง                                                              100บาท
44           คุณจิราภรณ์  ตั้งกิตติภากรณ์                                                 100บาท
45           คุณณัฐพงษ์  ดำรงรัตน์                                                            100บาท
46           คุณพิมพ์วิไล  ศรีคำมูล                                                             100บาท

47                คุณรังษี    บุญญะรัตนะ                                                                                          100บาท
48                คุณบุญเลิศ  บุญญะรัตนะ                                                                                      100บาท

 
รายนามผู้บริจาคพระพุทธรูป องค์ละ ๕๙๐ บาท
 
๑.คุณสมาน สุภาณี  วุฒิสมบูรณ์  ๕๕๐ บาท                                                ( ๑ องค์ )           
๒.แม่จันทร์ หน่อมี  ๕๕๐ บาท                                                       (๑ องค์) (สายเทิง)
๓.นส.ศิรินาถ  หน่อมี ๕๕๐ บาท                                                    (๑ องค์) (สายเทิง)
๔.แม่ลำดวน  โพธิ์เกตุ  ๕๕๐ บาท                                                 (๑ องค์) (สายเทิง)
๕. แม่บัวแฝง  ต้นรักษา ๕๕๐ บาท                                                (๑ องค์) (สายเทิง)
๖. พระอาจารย์อรุณ  ชุติปญฺโญ   ๑,๑๐๐ บาท                                               (๒ องค์)        
๗.คุณชินชาติ ติยะพรัญชัย          ๒,๐๐๐ บาท                                              (๓ องค์)
๘.ดร.วินิจ  ช้อยประเสริฐ            ๓,๐๐๐ บาท                                               (๕ องค์)
๙.นางนธีพร  วัตรวิทย์สกุล - นส. จิชฏา ดิตติยาน- นางสุทธิรัตน์ จิวัฒนไพบูลย์ – นางกรกนก  วงศ์วิเชียร                 ๓,๐๐๐ บาท                                                   (๕ องค์)      
๑๐.คุณสุรินทร์ คุณวันเพ็ญ  ฟองมูล๕,๓๑๐ บาท                                            (๙ องค์)
๑๑.บรรพต จินดาพันธ์ –นส.หัทยา ตาขัน- ดญ.อมลณัฐ วงษ์ตระกูล ๕๙๐ บาท   (๑องค์)
๑๒.ทิพย์พากรณ์ หวังพาณิช          ๖๕๐ บาท- โอนเข้าบัญชี                            (๑องค์)
๑๓. คุณศิริลักษณ์ แสนคำ              ๑,๗๐๐ บาท                                            (๓องค์)
๑๔. พระวิจัย อิทฺธิโก                      ๖๐๐ บาท                                               (๑ องค์)
๑๕. พระอธิการธรรมชัย  ธมฺมานนโท๖๐๐ บาท                                               (๑ องค์)
๑๖.พระปรัชญา  โสภณปญฺโญ         ๖๐๐ บาท                                              (๑ องค์)
๑๗. พระมหาธีรพันธ์  ธีรกิตติ              ๖๐๐ บาท                                           (๑ องค์)
๑๘. พระครูพิพิธสุตาทร                 ๑,๕๐๐ บาท                                            (๒ องค์)
๑๙. คุณวันทนา  ศุภจินดา              ๑,๒๐๐ บาท                                           (๒ องค์)
๒๐. นางแก้ว  อิ่นฟอง                     ๕๙๐ บาท                                              (๑องค์)
๒๑. นายกำธร  พรมเอ้ย                   ๕๙๐ บาท                                             (๑ องค์)
๒๒.นางสาวแต๋                              ๕๙๐ บาท                                              (๑องค์)
๒๓.พระไกสร  กิตติเวที                  ๖๐๐ บาท                                                (๑องค์)
๒๔. พระรังสรรค์  ปญญาวุฑโฒ    ๖๐๐ บาท                                                  (๑องค์)
๒๕.วราวี  ตั้งวินิต                          ๖๐๐ บาท                                               (๑ องค์)
๒๖.อัญชลี  จตุรานน                      ๖๐๐ บาท                                               (๑องค์)
๒๗. มัชฌิมา  วชิระโพธิ์ – ผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพชร  ๖๐๐ บาท                          (๑องค์)
๒๘.น.ต. สุวิพัฒน์  กสิวัฒน์             ๖๕๐ บาท                                               (๑องค์)
๒๙. คุณเตือนจิต  ไกรสรรณ์             ๖๕๐ บาท                                              (๑องค์)
๓๐.พระทิพย์พนากรณ์  ชยาภินนฺโท   ๑,๒๐๐ บาท                                          (๒องค์)     
๓๑.คุณส่วย-มงคล เป็งป้อ-คุณวรพจน์ ๑,๓๓๐ บาท                                        (๒องค์)
๓๒.คุณอรรถวุฒิ จันทร์แทน พร้อมครอบครัว  ๕๙๐บาท                                   (๑ องค์)
๓๓.อ.สุบิน-ดวงใจ-นส.ทยาวดี-นส.วนัสสุดา คำพุชม๖๐๐ บาท                         (๑องค์)  
๓๔.นายสุนทร       คำยอด                                     ๖๐๐ บาท                        (๑องค์)
๓๕.สุมิตรา  คงขุนเทียน                                         ๖๐๐ บาท                        (๑องค์)
๓๖.อรทัย  ไชยชนะ                                               ๖๐๐ บาท                        (๑องค์)
๓๗.ผศ.ประนันท์  แสงหิรัญ                                   ๑,๒๔๐ บาท                     (๒องค์)
๓๘.พระแสง สิริปฺญโญ                                          ๕๙๐  บาท                       (๑องค์)
๓๙.พระทะนง  กลยาณธมฺโม                                  ๖๐๐ บาท                         (๑องค์)
๔๐.พัฒนุช  ชนะนนท์                                             ๕๙๐ บาท                       (๑องค์)
๔๑.พริ้มเพรา ถาวรยุติการต์และครอบครัว               ๑,๕๐๐ บาท                      (๒องค์)
๔๒.นายทองคำ-นางเรือนคำ พาจรทิศ                    ๑,๒๐๐ บาท                     (๒องค์) 
๔๓.ศตวรรษ-ปลายอ้อ ทองสวัสดิ์                          ๖๐๐ บาท                          (๑องค์)
๔๕.อรณีย์  จันทร์โมลี                                            ๕๙๐ บาท                       (๑องค์)
๔๖.มงคล-เพ็ญพักตร์ ยงศิริวัฒน์                             ๕๙๐ บาท                       (๑องค์)
๔๗.น.ส.พิมพร  ยงศิริวัฒน์                                       ๕๙๐ บาท                     (๑องค์)
๔๘.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์                                        ๑,๘๐๐ บาท                    (๓องค์)
๔๙.ปฐมพงศ์  ชัยวัฒนาวงศ์      พร้อมครอบครัว                                              (๑องค์)           
๕๐. ด.ช อชิระ  ศันสนียเกียรติ   พร้อมครอบครัว                                              (๑องค์)
๕๑. ด.ญ ทัศนียา  ศรีโครต         พร้อมครอบครัว                                            (๑องศ์)              
๕๒.คุณอนงค์  วิจารนันท์                                                                           (๑๐องค์)                      
๕๓.น.ส.วนิดา  จุฑาทิส                                                                              (๑องค์)                                  
๕๔. นางโชตินารถ  รัตนสาขา                                                                      (๑องค์)                                  
๕๕.เจ้าอธิการสมาน สมานนฺโท      ๑๒๐๐ บาท                                              (๒องค์)   
๕๖.คุณ อนงค์  วิจารนันท์             (๑๐ องค์)       ๕๙๐๐ บาท                        (๑๐องค์)
๕๗.คุณ ศรัญญา ชนานนท์           (๒ องค์)         ๑๒๐๐ บาท                          (๒องค์)                       

๕๘.คุณแม่ ปราณี  วินิจฉัยกุล                   ๖๐๐บาท                                       (๑องค์)
   


 
ปฎิทิน
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30