มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท24/07/2015
ผู้เข้าชม207516
แสดงหน้า289305
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี
(เข้าชม 2590 ครั้ง)

คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๘)

********************************

๑.   พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่          ประธานกรรมการมูลนิธิ

๒.   รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่           รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายสงฆ์

๓.   คุณยุพิน  เข็มมุกด์                                รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายฆราวาส

๔.   พระศรีสิทธิเมธี                                    เจ้าอาวาสวัดสวนดอก กรรมการ

๕.   ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่                         กรรมการโดยตำแหน่ง

๖.   ผอ.สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่       กรรมการโดยตำแหน่ง

๗.   คุณอุทิศ  ผลิวรรธนะ                             กรรมการ

๘.   คุณบุปผา  นิ่มพงษ์ศักดิ์                           กรรมการ

๙.   คุณอากร  ใจประจง                              กรรมการ

๑๐. คุณราเชนทร์  เจริญนุกูล                         กรรมการ

๑๑. คุณปั่น อะทะเทพ                                 กรรมการ

๑๒. คุณสมถวิล  เจริญทรัพย์                          กรรมการ

๑๓. คุณอรรถวุฒิ  จันแทน                            กรรมการ

๑๔. คุณรุ่งทิพย์  กล้าหาญ                             กรรมการและเหรัญญิก

๑๕. พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร                       กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

             คุณพัชรีย์  เจริญนุกูล                      ผู้ช่วยเลขานุการ

             คุณไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ                     ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ

๑.   คุณอากร  ใจประจง                               ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม

๒.   ผศ.วรรณวดี  ม้าลำพอง                          ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

ปฎิทิน
November 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30