พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท31/01/2020
ผู้เข้าชม7500316731
แสดงหน้า1065483
รู้จักเว็บนี้จาก
(เข้าชม 4883 ครั้ง)


ประวัติมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

***********************************

             สืบเนื่องจาก การที่โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ได้ดำเนินการพิมพ์หนังสือนักธรรมบาลี (ภาษาไทเขิน) เพื่อถวายให้แก่วัดในนครเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๗  โดยมีพระราชวิมลเมธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานคณะสงฆ์เชียงใหม่ และสมเด็จอัคคราชาอาชญาธรรมพระเจ้า มหาสังฆปริณายกองค์ที่ ๑๔  แห่งนครเชียงตุง วัดหลวงเชียงยืน นครเชียงตุง รัฐฉาน เป็นประธานคณะสงฆ์เชียงตุง ซึ่งในการนี้ คณะสงฆ์ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันถึงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาของเมืองเชียงตุงในอนาคต และเรื่องความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ในทุกๆ ด้าน ของเมืองเชียงใหม่ และเมืองเชียงตุง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในด้านการพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เนื่องด้วย พญามังราย ผู้ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ได้ทรงเป็นผู้สร้างเมืองทั้งสองนี้ขึ้นมานานกว่า ๗๐๐ ปี ดังนั้นคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรให้มีการสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเช่นเดิม  โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลัก

                ดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายจึงมีมติเห็นพ้องร่วมกันให้มีการก่อตั้งองค์กรการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  อันประกอบด้วย ประเทศไทย (ล้านนา) ประเทศเมียนม่าร์ (เชียงตุง, ตองจี)  ประเทศจีน (เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา) และประเทศลาว (หลวงพระบาง) เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง สถิตยสถาพรสืบไป

               หลังจากเดินทางกลับถึงนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหา-จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา ได้ร่วมประชุมหารือ ตามมติของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่าย เพื่อดำเนินการเสนอขออนุญาตก่อตั้งเป็น มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ อย่างเป็นทางการตามเลขอนุญาตที่ ต.ชม ๐๐๒๓ /๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘และทำพิธีเปิดป้ายมูลนิธิฯ   โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
     ๑.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ และองค์กรพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     ๒.  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     ๓.  เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับองค์กรพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     ๔.  เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     ๕.  เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์กิจการ  ด้านสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     ๖.  เพื่อบริหารจัดการทำนิติกรรมทรัพย์สิน ตามที่มหาวิทยาลัย และผู้อื่นมอบหมายให้ดำเนินการ
     ๗. มูลนิธิไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

เป้าหมายของมูลนิธิ
          ๑. ส่งเสริมความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
          ๒.ทำนุบำรุงวัดให้เป็นรมณียสถาน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
          ๓.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
          ๔.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมสังคมในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในอนุภาค
          ๕.อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ปลูกฝังจิตสำนึกร่วมหวงแหนคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
          ๖.เผยแผ่อุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาสู่สังคม เพื่อสร้างสรรความสงบสุขสู่สากล
          ๗.เสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งทางจิตวิญญาณตามแนวทางวิถีพุทธ ให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมอุดมธรรม
          ๘.ส่งเสริมการสงเคราะห์พัฒนามนุษย์ ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตามวิถีพุทธะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           ๑. มีหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           ๒. มีพระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่
           ๓. มีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           ๔. ทำให้เกิดความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างพุทธศาสนิกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
           ๕. มีผลงานทางวิชาการด้านพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงออกเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่สาธาณชน
           ๖. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ปฎิทิน
November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30