มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท12/03/2016
ผู้เข้าชม224918
แสดงหน้า310748
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

โครงการพิมพ์หนังสือธรรม(นักธรรม)

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 1656 | ตอบ 0

โครงการพิมพ์หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา(นักธรรม)

1. ชื่อโครงการ    พิมพ์หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (นักธรรม) ภาษาไทเขินถวายแก่คณะสงฆ์เชียงตุง

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
            มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 
3. ลักษณะโครงการ  : เป็นโครงการต่อเนื่อง
 
4. ระยะเวลาในการดำเนินการ
            พุทธศักราช  2555-2556
 
. หลักการและเหตุผล

           จากการที่มูลนิธิฯได้เข้าไปจาริกแสวงบุญตลอดจนร่วมศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาที่นครเชียงตุงอย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นสถานการณ์และทราบถึงปัญหาด้านพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะปัญหาการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและเยาวชนที่ขาดแคลนตำราเรียน

           ปัจจุบันตำราเรียนพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงตุงและหัวเมืองใกล้เคียงได้นำเอาต้นฉบับของคณะสงฆ์ไทยที่รจนาโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า แปลเป็นภาษาไทยเขิน(ภาษาล้านนา)และนำถ่ายเอกสารให้วัดต่างๆ ทั่วทั้งเชียงตุงและหัวเมืองที่เป็นล้านนาในอดีต(เช่น เมืองโก เมืองเลน เมืองวะ เมืองท่าเดื่อ เมืองพะยาก เมืองยอง เมืองม้า เมืองลา เป็นต้น) เป็นคู่มือศึกษาเล่าเรียน เมื่อเวลาล่วงเลยไปตำราเหล่านั้นชำรุดทรุดโทรมและเนื่องจากข้อจำกัดในด้านทุนทรัพย์ เพราะคณะสงฆ์เองไม่มีงบประมาณในการจัดพิมพ์ ทางราชการไม่ได้ให้การสนับสนุน ส่วนชาวบ้านทั่วไปก็มีแค่พออยู่พอกิน ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์เถระเชียงตุงจึงร้องขอมูลนิธิฯ ให้ช่วยเหลือ คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการ “สร้างคน” คือสร้าง “ศาสนทายาท” สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสร้าง “ศาสนสถาน”  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบต่อ “ศาสนธรรม”  คำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ดำรงคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวพุทธสืบต่อไปตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลาน

           ดังนั้น จึงพิจารณาให้ดำเนินการโครงการพิมพ์หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก) ถวายคณะสงฆ์เชียงตุง ซึ่งในระยะเร่งด่วนนี้ให้จัดพิมพ์ทั้งหมด ๑๒ ชุดๆ ละ ๑,๕๐๐ เล่ม รวมเป็น ๑๘,๐๐๐ เล่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เฉลี่ยเล่มละ ๕๐ บาท แต่เนื่องจาก มูลนิธิฯพึ่งก่อตั้งไม่มีงบประมาณในการจัดพิมพ์ จึงให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้ “ธรรมะ” เป็นทาน  สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ ตามกำลังกุศลเจตนาศรัทธา โดยจะจารึกชื่อ-นามสกุล ลงในหนังสือดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญ ในการให้ “ปัญญา” แก่ “ศาสนทายาท” เพื่อสืบต่อ “ศาสนธรรม”

  
6. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและเยาวชนเชียงตุงและหัวเมืองอื่นๆ ในรัฐฉาน มีตำราพระพุทธศาสนาไว้ ศึกษาเล่าเรียน     

2.  เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยการสร้างปัญญาให้กับ “ศาสนทายาท” ให้สืบต่อ “ศาสนธรรม”

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีกุศลศรัทธาได้สร้างและสั่งสม “ปัญญาบารมี” โดยการให้ “ธรรมทาน”

๔. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก “บุญนิยม” (ตามสถานะ ศักยภาพและศรัทธา) แทน “วัตถุนิยม”

๕. เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนครเชียงตุงและถิ่นทุระกันดารในล้านนา

๖. เพื่อเป็นการสร้างศาสนสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและรัฐฉาน

 
๗. วิธีดำเนินการ

๑.     ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
๒.     ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.     ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีกุศลเตนาศรัทธาร่วมบริจาคสร้างหนังสือฯ
๔.     ดำเนินการพิมพ์หนังสือตามที่ได้รับบริจาคทำบุญ
๕.     นำหนังสือที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วถวายคณะสงฆ์
๖.     สรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อมูลนิธิฯและเจ้าภาพ

 
8. พื้นที่ดำเนินการ
          ทุกวัดต่างๆ ที่ขาดแคลนตำราเรียนพระพุทธศาสนา (นักธรรม)   
 
9. สนองนโยบายพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 
 ๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าจัดพิมพ์เล่าละ ๕๐ บาท จำนวน  ๑๘,๐๐๐ เล่ม รวมเป็นเงินทั้งหมด  ๙๐๐,๐๐๐ บาท

 
11. ที่มาของงบประมาณ

1.      การบริจาคจากพระสงฆ์ เถระ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
2.      การสนับสนุนจากองค์กรการกุศลต่างๆ
3.      จากบริษัท ห้าง ร้าน ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

 
12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พระภิกษุสามเณรและเยาวชนเชียงตุงและหัวเมืองอื่นๆ ในรัฐฉาน ได้มีตำราพระพุทธศาสนาไว้ ศึกษาเล่าเรียน     
2.  ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยการสร้างปัญญาให้กับ “ศาสนทายาท” ให้สืบต่อ “ศาสนธรรม”
3.ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีกุศลศรัทธาได้สร้างและสั่งสม “ปัญญาบารมี” โดยการให้ “ธรรมะเป็นทาน”
๔. ได้ปลูกฝังจิตสำนึก “บุญนิยม” (ตามสถานะ ศักยภาพและศรัทธา) แทน “วัตถุนิยม”
๕. ได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนครเชียงตุงและถิ่นทุระกันดารในล้านนา
๖. ได้สร้างศาสนสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและรัฐฉาน

 

ติดต่อบริจาคได้ที่

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร. 084-6091463, 087-1857373 ต่อ 210

Fax. 053-270452

www.mkmcu.net

E-mail: mpk_h@hotmail.co.th

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
May 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31