มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท12/03/2016
ผู้เข้าชม224418
แสดงหน้า310083
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

โครงการ“รวมน้ำใจต้านภัยหนาว”

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 6578 | ตอบ 1

โครงการรวมน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
…………………………………………………………..

๑.     ชื่อโครงการ              โครงการรวมน้ำให้คนด้อยโอกาส
๒.   รูปแบบโครงการ         โครงการต่อเนื่อง
๓.    ลักษณะโครงการ       โครงการด้านการสงเคราะห์สังคม
๔.    ผู้รับผิดชอบโครงการ       มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่
 
๕.    หลักการเหตุผลและความเป็นมา

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ร่วมกับพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนที่มองการณ์ไกลห่วงใยในพระพุทธศาสนาได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นเพื่อปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนการวิจัยและบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  พัฒนาสังคมและประเพณีอันดีงามในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิฯได้ดำเนินการอยู่คือ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  ขาดแคลน และมีความเป็นอยู่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ภูเขา และชายขอบ ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว  เครื่องอุปโภค บริโภค มุ้ง และยารักษาโรค
         ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิฯ  จึงได้จัดทำโครงการ “รวมน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส” ขึ้นเพื่อรับบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาว เสื้อผ้าทั้งใหม่และมือสอง อุปการณ์การศึกษา หนังสือมือสอง ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค(ยาสามัญประจำบ้าน) มุ้ง ของเครื่องใช้มือสอง เพื่อระดมความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ ได้เจือจุนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร


๖.      วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อรับบริจาคผ้าห่ม  เครื่องกันหนาว มุ้ง เสื้อผ้าทั้งใหม่และมือสอง(ที่ใช้แล้ว)ของใช้มือสอง
๒.  เพื่อรับบริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง  ขนมและอุปกรณ์การศึกษาหนังสือที่ใช้แล้วสบู่ ยาสีฟัน
๓.  เพื่อรับบริจาคยารักษาโรคและยาสามัญประจำบ้าน

 
๗.    วิธีการดำเนินการ

๑. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการออกจดหมายข่าว  สปอร์ตวิทยุ  และป้ายประชาสัมพันธ์  การรับบริจาค
๓. นำของที่ได้รับบริจาคไปถวาย / มอบ ให้แก่พระภิกษุ สามเณรและชาวบ้านที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร
๔. สรุปและประเมินผลโครงการรายงานให้มูลนิธิฯและผู้ร่วม  บริจาค

 
๘.    ระยะเวลาดำเนินการ

      เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการตลอดทั้งปี 
๑.   ปฏิบัติศาสนกิจและภารกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
๒.   พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมบริจาคได้พัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีเมตตา  และมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาจิตใจต่อไป

๙.        งบประมาณ

๑๑.๑ ที่มาของงบประมาณ

๑. งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดได้จากการบริจาค จากผู้ใจบุญ  ทั้งในรูปของเงิน และ สิ่งของ  เช่น  เสื้อผ้ามือสอง  มุ้ง เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การศึกษาและยารักษาโรค

๑๑. งบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้ แยกตามกิจกรรมการดำเนินการ ดังนี้

๑.     ซื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาว และเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น
๒.   ซื้ออุปกรณ์การศึกษา
๓.    ยาสามัญประจำบ้าน

 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้ด้อยโอกาสได้มีเครื่องนุ่งห่มเพื่อประทังความหนาว
 • ผู้ด้อยโอกาสได้มีข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนยารักษาโรค
 • -  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเครื่องอุปโภคที่เหลือใช้ได้ใช้จุนเจือให้ผู้ที่ขาดแคลน     
 • - เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การศึกษาไว้ศึกษาเล่าเรียนตามอัตภาพในการดำรงชีวิต

ติดต่อเรา

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร. 084-6091463, 087-1857373 ต่อ 210

Fax. 053-270452

www.mkmcu.net

E-mail: mpk_h@hotmail.co.th


ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

พอใจ
ยังรับของบริจาคไหมค่ะ
 
พอใจ [183.89.164.xxx] เมื่อ 14/12/2013 18:50
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
April 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30