มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท12/03/2016
ผู้เข้าชม224831
แสดงหน้า310553
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

กองทุนอาหารและการศึกษา สำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาส

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 2308 | ตอบ 0

โครงการกองทุนอาหารและการศึกษาเพื่อเด็กที่ยากจน
      “Fund for Food and Education for the Needy Children”

๑. ชื่อโครงการ    โครงการกองทุนอาหารและการศึกษาเพื่อเด็กที่ยากจน       
. รูปแบบโครงการ    เป็นโครงการต่อเนื่อง
. ผู้รับผิดชอบโครงการ    มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
๔. แผนงาน         แผนงานการบริการและสงเคราะห์สังคม
๕. หลักการเหตุผลและความเป็นมา

           เนื่องด้วยมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือการทำนุบำรุง สนับสนุน ปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนและเยาวชนที่ลำบากและยากจน ขาดโอกาสเฉกเช่นคนอื่น ทั้งในด้านความเป็นอยู่  การศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้พยายามดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

              จากการลงพื้นที่ของมูลนิธิฯ พบว่าในแถบชนบทรอบนอกติดขอบชายแดนไทย-พม่า เป็นดินแดนที่ทุรกันดาร ห่างไกล มีชาวบ้านทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และจำนวนมากเป็นผู้อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า เพราะความอดอยากและขัดแย้งทางการเมืองและการสู้รบระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ทำให้ผู้คนจำนวนมากจำต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือน เพื่อเอาชีวิตรอด หอบลูกจูงหลานมาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทย อาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภาณขององค์ในหลวง หนึ่งในนั้นคือศูนย์พักพิง ณ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและติดขอบชายแดนดังกล่าว อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ยากจนและบ้างก็เป็นผู้อพยพ จึงยากต่อการเข้าถึงการบริการของรัฐ ชาวบ้านจึงมีความเป็นอยู่ที่แล้งแค้น ขัดสน เด็กและเยาวชนรวมถึงพระภิกษุสามเณรจึงไม่มีโอกาสและสิทธิในการศึกษาเฉกเช่นเยาวชนอื่นๆ  ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งเด็กและสามเณรที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในวัยเรียนประมาณ ๓๐๐ รูป/คน

              ด้วยเหตุและปัญหาดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการโครงการ“กองทุนอาหารและการศึกษาเพื่อเด็กที่ยากจนด้อยโอกาส”ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์เยาวชนรวมถึงสามเณรที่ยากไร้และด้อยโอกาสเหล่านั้น และเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของเพื่อมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่ง และได้ช่วยสร้างโอกาสให้พวกกับเขาประหนึ่งแสงเทียนที่ทำลายความมืดมิดแห่งราตรี

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๖.๑  เพื่อให้เด็กที่ยากจนด้อยโอกาส ตลอดจนสามเณรที่จำพรรษา ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์    ได้มีโอกาสและสิทธิทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตน
๖.๒  เพื่อเป็นการอุปถัมภ์สามเณรและช่วยเหลือเด็กยากจนที่หิวโหยได้มีอาหารรับประทาน

๖.๓ เพื่อเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาส
๖.๔ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพอเหลือได้จุนเจือและเอื้อเฟื้อผู้ที่ขาดแคลน
๖.๕ เพื่อสงเคราะห์สามเณรถือว่าเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นมหากุศลอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำบุญนี้

 

๗. วิธีดำเนินการ

๗.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๗.๒ ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

๗.๓ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และระดมทุนเพื่อการสงเคราะห์เด็กตาม วัตถุประสงค์

๗.๔ สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ให้การอุปถัมภ์

 
๘. ระยะเวลาดำเนินงาน
           เป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินงานในปี ๒๕๕๐
 
๙. งบประมาณและทุนอุปถัมภ์
         ทุนการศึกษา
          ๙.๑ ประเภทการให้ทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา
                          ๑) ให้ทุน ๑ เทอม ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท/คน
                          ๒) ให้ทุน ๒ เทอม (๑ ปีการศึกษา)รวม ๓,๐๐๐ บาท/คน
                          ๓) ให้ทุนจนจบหลักสูตร ๖ ปี (๓,๐๐๐x ๖) รวม ๑๘,๐๐๐ บาท/คน
 
            ๙.๒ ประเภทการให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                           ๑) ให้ทุน ๑ เทอมๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท/คน
                           ๒) ให้ทุน ๒ เทอม (๑ ปีการศึกษา) รวม ๕,๐๐๐ บาท/คน
                           ๓) ให้ทุนจนจบหลักสูตร ๓ ปี (ปีละ ๕,๐๐๐x ๓) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท/คน
                       
             ๙.๓  ประเภททุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                            ๑) ให้ทุน ๑ เทอมๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท / คน
                            ๒) ให้ทุน ๒ เทอม (๑ ปีการศึกษา) รวม ๘,๐๐๐ บาท/คน
                            ๓) ให้ทุนจนจบหลักสูตร ๓ ปี (ปีละ ๘,๐๐๐  x ๓) รวม ๒๔,๐๐๐ บาท /คน 

 • หรือ ท่านสามารถบริจาคสมทบกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  ดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา
 • ทุนสำหรับถวายเป็นภัตตาหารสามเณร และทุนอาหารสำหรับเด็กด้อยโอกาส/หรือ  เสื้อผ้ามือสอง/อุปกรณ์การศึกษา/ข้าวสารอาหารแห้งฯลฯ  สามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
   

๑๐. แหล่งที่มาของงบประมาณ
              ๑๐.๑ จากการบริจาคของผู้ใจบุญทั่วไป
              ๑๐.๒ จากการบริจาคขององค์กรการกุศลทั้งรัฐและเอกชนต่างๆ
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            ๑๑.๑ ได้อุปถัมภ์สามเณรและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนด้อยโอกาส  ให้มีโอกาสและมีสิทธิได้รับการศึกษา 
            ๑๑.๒ได้มีโอกาสอุปถัมภ์สามเณรและเด็กผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษาพัฒนาตนเอง เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม
            ๑๑.๓สามารถอุปถัมภ์สามเณรและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนที่หิวโหยได้มีอาหาร   รับประทานบ้าง
            ๑๑.๔ ได้มีโอกาสสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยากขาดโอกาส
            ๑๑.๕ สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีมากเหลือได้จุนเจือและเอื้อผู้ที่ขาดแคลน
            ๑๑.๖ ได้เรียนรู้การแบ่งปันส่วนที่เหลือจุนเจือผู้ที่ขาดแคลน
            ๑๑.๗ ได้สร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพเพราะได้รับทั้งอาหารกายและอาหารใจได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

 
 
 
 
ร่วมบริจาคเพื่อถวายเป็นกองทุนการศึกษาและอาหารเพื่อสามเณรและเด็กด้อยโอกาส
โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี     5210031306
 
หมายเหตุหากท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่งสำเนารายการหรือสลิบใบโอนเงินมาได้ที่
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก โทรสาร ๐๕๓ ๘๐๘ ๔๑๑ –๓ ต่อ ๑๑๑
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่

วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร. 084-6091463, 087-1857373 ต่อ 210

Fax. 053-270452

www.mkmcu.net

E-mail: mpk_h@hotmail.co.th


 
“แบ่งปันส่วนเกินสักน้อยนิด สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกหลายสิบคน”

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
May 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31