มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท12/03/2016
ผู้เข้าชม224950
แสดงหน้า311191
รู้จักเว็บนี้จาก
 • กรุณาเลือก
  google
  แผ่นพับ
  ป้ายโฆษณา
  เพื่อน
  วิทยุ
  ทีวี

กองทุนรากแก้วพุทธทายาท

แบ่งปันให้เพื่อน อ่าน 1583 | ตอบ 0

 

โครงการรากแก้วพุทธทายาท
 
1. ชื่อโครงการ     โครงการ'รากแก้วพุทธทายาท'
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอก
 
3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
           ทุกปีการศึกษา
4.ลักษณะโครงการ
            เป็นโครงการต่อเนื่อง
 
5. หลักการและเหตุผล
            พระภิกษุสามเณร  ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นผู้สละเพศแห่งฆราวาสสู่ความเป็นสมณะศากยบุตรถือความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสุขสงบภายในและแผ่กระจายเป็นประโยชน์สุขต่อมหาชน(พหุชน หิตาย พหุชน สุขาย) ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจึงมีหน้าที่หลักคือการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ กล่าวคือต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติ และนำหลักที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาประชาชนให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม 
หากแต่ในปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพุทธทายาทสืบทอดและสนองพุทธเจตนารมณ์ดังกล่าว กำลังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก
            ดังนั้น หากในวันนี้ เรามุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยประสานกับระบบการศึกษาที่มีอยู่  เชื่อว่าจะสามารถสร้างเพชรเม็ดงามที่จะช่วยเป็นกำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  เป็นที่พึงพิงของสถาบันสงฆ์ในอนาคต นำความสุขสงบและสันติสู่บุคคล สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการรากแก้วพุทธทายาทขึ้น  เพื่อสร้างศาสนบุคคลให้ทำหน้าที่ดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ  สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป
 

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมทุน ให้เป็นกองทุน “พุทธทายาท” มุ่งสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
2. เพื่อสร้างพุทธทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มชนในสังคม
3. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีพุทธอุดมการณ์และสัมมาปฏิบัติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
4.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา และสังคม
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ

 7. กลุ่มเป้าหมาย

   7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

            1.  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน    90   รูป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับบริจาคทำบุญ)

            2. จำนวนงบประมาณที่ต้องระดมเป็นทุนในแต่ละปี (ขึ้นอยู่กับผู้บริจาคทำบุญ)
            3. จำนวนพระภิกษุสามเณรบวชเรียนเพิ่มขึ้น         

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. พระภิกษุสามเณรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนหลักพุทธธรรมในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

2. พระภิกษุสงฆ์ได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
3.พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพุทธธรรมอย่างถูกต้องจนเป็น
ศาสนทายาทที่มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา
4. พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการอื่นๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออบรมศรัทธาประชาชนและเยาวชนได้อย่างถูกเหมาะสมกับกาลสมัย
5. ศรัทธาประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร
6.ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญโดยการ สร้างศาสนทายาท สืบต่ออายุ พระพุทธศาสนา


8. ประเภทของทุนและการถวายทุน                                                                 

8.1) ทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้น(เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ทั้งค่าพาหนะเดินทาง ภัตตาหาร อุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน)

1) ถวายทุน 1 เทอมๆละ 2,500 บาท/รูป
2) ถวายทุน 2 เทอม(หนึ่งปีการศึกษา) 5,000 บาท/รูป
3) ถวายทุนจนจบหลักสูตร 3ปี (5,000x3) 15,000 บาท/รูป

 

8.2) ทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เพื่อเป็น  ค่าใช้จ่าย ทั้งค่าพาหนะเดินทาง ภัตตาหาร อุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน)

1)ถวายทุน 1 เทอมๆละ 3,500 บาท/รูป
2) ถวายทุน 2 เทอม(หนึ่งปีการศึกษา) 7,000 บาท/รูป
3) ถวายทุนจนจบหลักสูตร 3ปี (7,000x3) 21,000 บาท/รูป

 

8.3) ทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง  ค่าเทอม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าภัตตาหาร ค่าตำราเรียน อุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมต่างๆอันจะพึงมีในมหาวิทยาลัย)

1) ถวายทุน 1 เทอมๆ ละ 5,000 บาท/รูป
2) ถวายทุน 2 เทอม(หนึ่งปีการศึกษา)10,000 บาท/รูป
3)ถวายทุน 3 เทอม(หนึ่งปีการศึกษาครึ่ง)15,000 บาท/รูป
4) ถวายทุนจนจบหลักสูตร 4ปี (10,000x4) 40,000 บาท/รูป

 

8.4) ทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระดับปริญญาโทด้านพระพุทธศาสนา (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าภัตตาหาร ค่าตำราเรียน อุปกรณ์การศึกษา วิทยานิพนธ์ และกิจกรรมต่างๆอันจะพึงมีในมหาวิทยาลัย)

1) ถวายทุน 1 เทอมๆ ละ 8,000 บาท/รูป
2) ถวายทุน 2 เทอม(หนึ่งปีการศึกษา)16,000 บาท/รูป
3)ถวายทุน 3 เทอม(หนึ่งปีการศึกษาครึ่ง)24,000 บาท/รูป
4) ถวายทุนจนจบหลักสูตร 3ปี (16,000x3) 48,000 บาท/รูป

 

-หรือ ท่านสามารถบริจาคสมทบกองทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรได้  ตามกำลังศรัทธา 

           
 
9. พื้นที่ดำเนินการ
           เขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น โดยเน้นที่ที่มีความขาดแคลนพระภิกษุสามเณร
 
10. สนองนโยบายพันธกิจของมหาวิทยาลัย
          การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 
11. ขั้นตอนการดำเนินงาน
            1.  สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ
            2.  นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
            3.  กำหนดรายละเอียดการอุปถัมภ์
                   3.1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำรากแก้วศาสนทายาท
                        3.2 การถวายทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา
                             1.) ส่งเสริมการเรียนแผนกธรรม –บาลี 
                                    2.) ส่งเสริมการเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรมและสายสามัญ
                                    3.) ส่งเสริมการเรียนพระอภิธรรม/พระไตรปิฎก 
                                    4.) ส่งเสริมการเรียนวิปัสสนากรรมฐาน                                          
            4.  ระดมทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
5.  ประสานสัมพันธ์โครงการให้กับพระภิกษุสารเณร
6.  รับสมัครและคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการ
            7.  ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าและผลการเรียน/การดำเนินงานโครงการ
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้มูลนิธิและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการสู่สาธารณะชน
 
12. สถานะและความพร้อมของโครงการ
          โครงการนี้   เป็นความต้องการของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่  จึงเชื่อว่า  จะสามารถดำเนินการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถสำเร็จขั้นสูงสุด   ตามความมุ่งมั่นเพื่อเป็นพุทธทายาทที่มีคุณภาพ 
 
 
 
12. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน *** *** ***                  
2. ประสานงานและสร้างความเข้าใจฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     *** *** *** *** *** *** ***      
3. การดำเนินงาน                        
3.1.  ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง   *** *** *** *** *** *** *** ***      
3.2.  กำหนดกรอบรับสมัครและคัดเลือก   *** *** *** *** *** *** *** ***      
3.3.  การมอบทุน         ***           ***  
3.4.  การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับทุนและแหล่งทุน       ***           ***    
3.5.  การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3.6. การประสานสถานศึกษา     *** ***       *** ***      
4. การติดตามประเมินผล       ***           ***    
5. การสรุปผลรายงานโครงการ     ***         ***        
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
7. นำพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทำงานเพื่อสังคม     *** ***           ***    
 
 
14. แหล่งงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับสนับสนุน
          1. จากการบริจาคทำบุญของพระสงฆ์เถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ
            2. จากองค์กรการกุศล ภาครัฐและเอกชน
            3. จากสถาบันการศึกษา
            4. จากศรัทธาประชาชนทั่วไป
                       
 
16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.  ได้สืบสานอายุพระพุทธศาสนา
          2.  ได้ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและได้สร้างอุดมการณ์แห่งพุทธทายาทในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่สังคม
          3. ได้เสริมสร้างศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
          4. ได้เผยแผ่ภาพลักษณ์ที่ดีของมูลนิธิฯและมหาวิทยาลัยฯสู่สาธารณชน
          5. ได้เป็ดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้ทำบุญโดยการสร้าง “คน” ให้เป็น “ศาสนบุคคล”
          6.ได้สร้างเครือข่ายของชาวพุทธในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
          7.ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดและประชาชน
          8.พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่และนำไปประยุกต์ใช้กับการแผ่เผยพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
          9.คณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้เห็นความสำคัญและจำเป็นของการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป


ขอเชิญสมทบทุนกองทุนรากแก้วพุทธทายาท
ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่
         เลขที่บัญชี 471-2-32760-5

-  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่ยากจน แต่เรียนดี
            -  เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ ที่มีอุดมการณ์ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ด้วยจิตสาธารณะ

           
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ปฎิทิน
May 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31