ยินดีต้อนรับ
มูลนิธิการศึกษาเเละเผยเเผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวังเชียงใหม่